Електричен котел ЕК Smart & EK Smart EU

Електричниот котел ЕК Smart / EK Smart EU е современ блок-котел (мини котларница) наменет за системите за централно греење. Котелот може да се инсталира како составен дел од инсталациите за системите за греење, спратно греење, хибридни и акумулациони системи.

Категории: , Product ID: 696

Опис

Електричниот котел ЕК Smart / EK Smart EU е електричен ѕиден котел. Се произведува со моќности од 6÷27 kW. Котлите со помала моќност до 9 kW можат да бидат монофазни или трифазни. Котлите со поголема моќност се исклучиво трифазни. Уредот е опремен со сите работни сигурносни елементи кои овозможуваат директно приклучување на термичката и електричната инсталација.

Вклучувањето на греачите, пумпата и три-кракиот вентил се врши со контролер кој е задолжен за максимална оптимизација на работата на уредот.

Основните карактеристики на работата на уредот се следните:

  • Алгоритам води сметка за симетрично оптоварување на фазите и вооедначено време на работа на сите греачи
  • Алгоритам води сметка за вклучување на пумпата во зависност од температурата на водата
  • Регулирање на моќноста се врши во мали чекори од 1,5÷3 kW
  • 2 програми за работа (греење и заштита од замрзнување)
  • Тивка работа на уредот
  • Лесна монтирање и одржување (лесен пристап до сите компоненти)
  • Пумпата е високо-ефикасна, електронска, а греачите се Incoloy 800

Дополнителна опрема:

  • Собен термостат
  • Wi-Fi контролер

Технички карактеристики

Упатство – Radijator EK Smart + EU